Villkor Gäststuga

Allmänna villkor för uthyrning av stugor och lägenheter


Vem är ansvarig?
Ansvarig uthyrare är: Nicklas och Aja Guldåker, Staffanstorp.
Rökning undanbedes och husdjur är ej tillåtna i stugorna!
Som uthyrare är vi skyldiga se till att:

  • du får en skriftlig bekräftelse på din bokning
  • du får handlingar och uppgift om var nyckeln kan hämtas i god tid, men inte nödvändigtvis mer än 30 dagar före avtalad ankomstdag
  • stugan/lägenheten stämmer med beskrivningen.
  • du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning,
  • du får disponera stugan/lägenheten från kl 17.00 avtalad ankomstdag till kl 12.00 avresedagen, om inget annat bekräftats.

När blir min bokning bindande?
Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och du betalat anmälningsavgiften (eller hela hyran).

När skall jag betala?
Om du bokat tidigare än 60 dagar i förväg är anmälningsavgiften 20% av hyran.

Anmälningsavgiften skall betalas inom 10 dagar från det att vi sänt bekräftelsen till dig.

Den räknas av från hyran. Resten av hyran skall betalas senast 60 dagar före avtalad ankomstdag.

Om du bokat senare än 60 dagar i förväg skall hela hyran betalas inom 10 dagar, dock senast dagen före ankomstdagen (hyran ska finnas registrerad på Lilla Bjällerup Bostäders bankgiro 374-3697).

Om du bokat en längre period än 30 dagar, behöver du inte betala de följande 30-dagarsperioderna förrän sista bankdagen före varje ny 30-dagarsperiods början.

Vad händer om jag inte betalar i tid?
Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning. Ingen påminnelse skickas ut. Om du missar betalning av hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

Vad gäller om jag vill avboka?
Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan eller sänds till stugan/lägenheten. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning skriftligen.

Om du avbokar tidigare än 40 dagar före avtalad ankomst, behöver du inte betala mer än en expeditionsavgift på 500 kronor.

Om du avbokar 40 dagar eller senare före avtalad ankomst, måste du betala 90% av hyran.

Om du redan hunnit betala mer än vad du i så fall blir skyldig att betala, så får du omedelbart tillbaka mellanskillnaden.

Vad har jag för rättigheter?
Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt, helst inom 3 dagar från ankomstdagen. Fel, som uppstår under vistelsen, bör du anmäla omgående, så att vi får en chans att rätta till det.

Vad har jag för skyldigheter?
Du måste vårda stugan/lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.

Du får inte använda stugan/lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomten, än vad du uppgav vid bokningen.

Du måste städa ordentligt före avresan. Om du missar detta kommer vi att utföra städning på din bekostnad!

Krig, naturkatastrofer, strejker m.m.:
Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan/lägenheten.

Vad händer om vi inte kommer överens?
Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig. Adressen är: Box 174, 101 23 Stockholm (www.arn.se)

General conditions for renting cottages and flats


Who is responsible?
The responsible landlord is: Nicklas and Aja Guldåker, Staffanstorp.
Non smoking and no pets in the cottages!

As landlords we are obliged to ensure that:

  • you receive written confirmation of your booking,
  • you receive documentation and details of where to pick up the key in good time, but not necessarily more than 30 days before the agreed day of arrival,
  • the cottages/flat agrees with the description. you are informed of any important changes concerning your booking,
  • you may use the cottage/flat from 4 pm on the agreed day of arrival until 12 am on the day of departure, unless otherwise confirmed.
  • If you are not satisfied with the cottage/flat, you should contact us.

When does my booking become binding?
You and we are bound by the lease as soon as we have confirmed you booking and you have paid the application fee (or all the rent).

When should I pay?
If you booked earlier than 60 days in advance the application fee is 20% of the rent. The application fee should be paid within 10 days of the date on which we sent the confirmation to you. It will be deducuted from the rent. The rest of the rent should be paid no later that 60 days before the agreed day of arrival.

If you booked later than 60 days in advance, all the rent should be paid at the latest within 10 days, but no later than the day before arrival day. (The rent has to be registreted at the Lilla Bjällerup Bostäders bankgiro 374-3697.)

If you booked a longer period than 30 days, you do not need to pay for the following 30 – day periods before the last bank day before the start of each subsequent 30-day period.

What happens if I don’t pay on time?
If you don’t pay the application fee on time, we have the right to cancel your booking. I you fail to pay the rent this is counted as a cancellation on your part and in that case the rules for cancellation apply.

What are the rules if I want to cancel?
You can cancel verbally or in writing through us or through the place that took your booking. Cancellation is not valid if it takes place through another party or is sent to the cottage/flat. We are obliged to confirm your cancellation in writing.

If you cancel more that 40 days before agreed arrival, you do not need to pay more than a service charge of 500 SEK.

If you cancel [max 40] days or later before agreed arrival, you will have to pay 90% of the rent.

If you have already paid more than you are obliged to, the difference will be reimbursed by the party to whom it was paid.

What are my rights?
If you have any complaints they should be communicated to us as soon as possible, preferably within 3 days from the day of arrival. Any defects which occur during your stay should be reported immediately, so that we have the opportunity to rectify them.

What are my obligations?
You must take good care of the cottage/flat and follow the rules and regulations which apply. You are personally responsible for any damage that occurs to the property and its contents through your own negligence or that of someone in your party.
You must not use the cottage/flat for any purpose other than what was agreed at the time of booking (normal leisure purposes) and you must not allow more people to stay overnight in the cottage/flat or in its grounds than you stated on booking.

You must clean properly before you depart. I you fail to do so we will do the cleaning at your expense!

War, natural disasters, strikes, etc.
You and we have the right to depart from the lease if the cottage/flat cannot be supplied owing to military operations, natural disasters, labour-market conflicts, protracted interruptions in the supply of water or energy, fire or other similar major occurrences, which neither you nor we could have foreseen or influenced. Under such circumstances we are obliged to reimburse what you have paid with a deduction for the benefit you may have had from the cottage/flat.You and we have the right to depart from the lease if the cottage/flat cannot be supplied owing to military operations, natural disasters, labourmarket conflicts, protracted interruptions in the supply of water or energy, fire or other similar major occurrences, which neither you nor we could have foreseen or influenced.

Under such circumstances we are obliged to reimburse what you have paid with a deduction for the benefit you may have had from the cottage/flat.

What happens if we don’t agree?
Tell us about any complaints immediately. Bear in mind that your chances of obtaining redress may diminish if you delay in making your complaint. If we don’t agree, you can contact Allmänna Reklamationsnämnden (the National Board for Consumer Complaints) which consists of an impartial chairman and a number of representatives of travel organizers and consumers. The address is: Box 174, S-101 23 Stockholm, Sweden. (www.arn.se)

Go to Top